Merkezimiz

Misyon – Vizyon
İ.Ü. Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak üniversitenin misyon ve vizyonu ile çalışmaktadır.


Misyon
Misyonumuz; Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, insan hak ve özgürlüklerine saygılı, ulusal ve uluslar arası düzeyde araştırmacı, rekabetçi, bilime katkı sağlayan, özgür ve çok yönlü düşünce gücüne sahip, sağlık etiği ilkelerine uyan, sorumluluk sahibi, sağlık alanında disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışmasını benimseyen, araştırıcı, insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.

Vizyon

Sağlık bilimleri alanında özgün eğitim ve araştırmalar yapan, ulusal ve uluslararası platformlarda tercih edilen lider bir fakülte olmaktır.

Eğitim Amaç ve Hedefleri
-Uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip,
-Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen,
-Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen,
-İnsan hak ve değerlerine saygı duyan,
-Fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek,
-Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir.


TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARİHÇESİ

           1967 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı öğretim üyeleri toplum içi araştırmalar ile sağlık sorunlarını açığa çıkarmak, öğrenci ve personel eğitimi yapmak ve belli bölgeye sağlık hizmeti götürmek, öğrencilere bu hizmetlerin verilişini öğretmek üzere bir ‘‘Toplum Sağlığı Enstitüsü’’ kurmayı tasarlamışlardır. Bu amaçla 9 Kasım 1972 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne bağlı ve üniversiteler kanununun 2. Maddesi gereğince tüzel kişiliği olan Toplum Sağlığı Enstitüsü kurulmuştur..

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetim kurulunun 1 Nisan 1972 de yapmış olduğu toplantıda, Prof Dr.Suat Vural Enstitü Müdürü olarak seçilmiştir. Yönetim kurulu, Silivri’de eğitim ve uygulama alanı kurulmasını benimsemiş, Silivri Belediye Meclisi 13.02.1970 tarih ve 5 sayılı kararında sağlık merkezleri, eğitim kuruluşları ve lojmanlar yapılması için 35.000 m2 alanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ’ne tahsis etmiştir.

İstanbul İli Silivri-Çatalca İlçeleri bölgesinde sağlık hizmetlerinin 01.03.1974 tarihinden geçerli olmak üzere sosyalleştirilmesine başlanması ve bu bölgede Eğitim ve Araştırma Bölgesi açılması Bakanlar Kurulunca 25.03.1974 tarihinde kabul edilmiş ve 05 .04.1974 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arasında yapılan 14.11.1974 tarihli işbirliği protokolü ile bölgede sağlık hizmetlerinin müştereken yürütülmesine başlanmıştır. Protokol, İstanbul ilinin Silivri-Çatalca-Büyükçekmece ilçeleri ile bu ilçelerin tüm köylerini kapsamakta iken yinelenen protokollerde Çatalca- Büyükçekmece bölge dışı bırakılarak yalnızca Silivri bölgesi Üniversitemizin Eğitim- Araştırma bölgesi olarak bırakılmıştır.

20.10.1976 tarihinde toplanan Fakülte Profesörler Kurulu’nda Enstitü Müdürlüğüne Doç.Dr.Orhan Demirhindi getirilmiştir.

Enstitü binasının açılışı, 05.05.1980 tarihinde Dekan Prof.Dr.Bülent Berkarda tarafından yapılmıştır.

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yasa ve buna dayalı 2809 sayılı Teşkilatlanma Yönetmeliği gereğince Toplum Sağlığı Enstitüleri kaldırılmış yerine Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuştur. İ.Ü.Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlük görevine de Prof Dr.Bülent Berkarda ve Müdür Yardımcılığına da Doç.Dr.Turhan Akıncı atanmıştır. Daha sonra Merkez Müdürlük görevini sırasıyla Prof.Dr.Turhan Akıncı, Prof Dr.Hüsrev Hatemi yürütmüşlerdir.2001-2014 yılları arasında Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlük görevini Prof. Dr Bedia Ayhan Özyıldırım yürütmüş olup, 12.09.2014 tarihinden itibaren Müdürlük görevine İ.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ayşe Emel Önal atanmıştır.

 
Yüksek Öğretim Kurulu’nun 1982 yılında yayımlanan ‘‘ Tıp Fakültelerinde Eğitim ve Öğretim Planı ile İlgili İlkeler’’ adlı bildirgesi Tıp öğretiminin 6. yılını ‘‘Aile Hekimliği Dönemi’’ olarak belirtmekte ve toplam 12 ay olan bu dönemin 2 aylık süresini ‘‘Kırsal Hekimlik’’ stajına tahsis etmiş bulunmaktadır. Kırsal Hekimlik stajı 1 Temmuz 1983 tarihinde başlamak üzere uygulamaya konulmuştur.
 

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2017-2020)

Merkez Çalışanları:

Dr. Mehmet ÇETİN

Hemşire Tülin ATASEVEN- Sekreter

Hemşire Zehra GENÇ ÖZKUK- Sekreter

Hemşire  Sema ARAÇ ÇALLIOĞULLAR – Taşınır Kayıt Sorumlusu

Hemşire  Zuhal ÇORBACI KARAGÖZ  – Ayniyat ve Ambar İşleri Sorumlusu

Mesut GÜNGÖR- Kaloriferci

İbrahim KORKMAZ – Gece Bekçisi

Aziz ÇAKAR – Gece Bekçisi

Yılmaz ERŞAHİN – Gece Bekçisi

İlker CİNSER -Gece Bekçisi

Ali KOLAN – Şoför

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ(2014-2017)


Müdür: Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Yönetim Kurulu: Doç. Dr. Suphi VEHİD, Doç. Dr. Hülya GÜL, Prof. Dr. GÜLÇİN BERMEK, Prof. Dr. Bilge HAPÇIOĞLU, Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA, Prof. Dr. Ethem ERGİNÖZ
Merkez Çalışanları: Dr. Mehmet ÇETİN, Hemşire Tülin ATASEVEN, Zehra GENÇ ÖZKUK, Sema ARAÇ ÇALLIOĞULLARI, Zuhal ÇORBACI KARAGÖZ,Elif GÜMÜŞ ve diğer çalışanlar: Mesut GÜNGÖR, İbrahim KORKMAZ, Aziz ÇAKAR, Yılmaz ERŞAHİN, Ali KOLAN.


2014-2017 AMAÇ ve HEDEFLERİ

Merkezin Amacı: İstanbul Üniversitesi’nin başta Silivri ilçesi olmak üzere eğitim araştırma ve uygulama bölgelerinde toplum sağlığı alanında öncelikle koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere birinci basamak sağlık hizmetlerinin bütüncül bir yaklaşımla verilmesinde, eğitim ve araştırma çalışmaları yapılmasında fakülteler adına yönetim birimi olarak aktif görev almaktır.


Merkezin Hedefleri: 

1-Tıp Fakültesi öğrencilerine ve sağlık alanında çalışan tüm meslek gruplarına sağlığın herkes için temel bir hak olduğu görüşünü kazandırmak,
2-Uygulama alanlarında ilk basamak sağlık hizmeti veren hekim ve diğer sağlık personelinin mesleki gelişimlerine yönelik hizmet içi programlar düzenlemek,
3-Bölge halkını toplum sağlığı ile ilgili konularda eğitmek, bilinçlendirmek,
4-Bölgedeki sağlık problemlerini ortaya koyacak epidemiyolojik çalışmalar planlamak ve yürütmek,
5-Kişiye ve çevreye yönelik koruyucu hekimlik alanında yerel yönetimlere ve sivil toplum kuruluşlarına danışmanlık yapmak,
6-Ülkemizin toplum sağlığı konusundaki her türlü sorununu İstanbul Üniversitesi’nin konu ile ilgili fakülte, anabilim dalı ve bilim dalları ile işbirliği yaparak, bilimsel yöntemler ile değerlendirecek araştırmalar yapmak ve yayınlamaktır.


İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA PLANLANAN ve BAŞLANAN PROJELER

1- Silivri ilçesinde çevre sorunları ve bu sorunların sağlık sorunları ile ilişkisinin araştırılması
2- Silivri İlçesi’nde yaşayanların beslenme alışkanlıklarının değerlendirilmesi
3-Silivri İlçesi’nde uyuşturucu kullanımı
4-Silivri İlçesi’nde ilköğretim çağı çocuklarında ağız-diş sağlığı


İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2015 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER

Tarih EĞİTİM KONUSU KATILIMCILAR KONUŞMACILAR Yer ve Saat

1 22.1.2015 Sağlıklı Beslenme Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr.Ayşe Emel ÖNAL -Prof.Dr.Özkan ÖZDEN Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
2 19.2.2015 Ağız ve Diş Sağlığı Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr Gülçin BERMEK Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
3 19.3.2015 Evde Bakım Hizmetleri Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr.Nilgün BOZBUĞA Silivri Bel. Konferans salonu saat 11:30-12:00
4 16.4.2015 Aile Planlaması Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr Ayşe Emel ÖNAL Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
5 14.5.2015 Zoonozlar Silivri Belediyesi halkı Doç.Dr.Suphi VEHİD Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
6 11.6.2015 Alzheimer Hst. Silivri Belediyesi halkı Doç.Dr.Suphi VEHİD Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
7 31.7.2015 İş Sağlığı ve Güvenliği Silivri Belediyesi halkı Doç. Dr. Hülya GÜL Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
8 20.8.2015 Çevre Sağlığı Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr. A. Emel ÖNAL-– Doç. Dr. Hülya Gül-Doç. Dr. Suphi Vehid
Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
9 10.9.2015 Gıda Güvenliği Silivri Belediyesi halkı Prof. Dr. Günay GÜNGÖR Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
10 1.10.2015 Olağanüstü Durumlarda Sağlık Silivri Belediyesi halkı Prof.Dr. A. Emel ÖNAL- Doç.Dr. Hülya GÜL -Doç.Dr.Suphi VEHİD Silivri Bel. Konferans salonu saat 13:30-15:00
11 30.11.2015 Biyokimya Laboratuar Uygulamaları Silivri Bölgesi İlk Basamak Hekimleri Prof. Dr. Dildar Konukoğlu İ.Ü. Toplum Hekimliği Uygulama ve
Araştırma Merkezi, saat:10:30-12:00
12 17.12.2015 Narkotik Maddelerin Zararları Silivri Bölgesi İlk Basamak Hekimleri Gülay Tuncer –
Prof. Dr. A. Emel ÖNAL İ.Ü. Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi, saat:10:30-12:00

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2016 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KONUŞMACILAR                                                                          EĞİTİM KONUSU                               Tarih Yer ve Saat

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Hipertansiyondan Korunma18 Şubat 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

İş Sağlığı ve Güvenliği31 Mart 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Anemiler

(Toplumsal Boyut ve Tanı Koymada Laboratuvar Uygulamaları)

28 Nisan 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

Olağanüstü Durumlarda

Halk Sağlığı

26 Mayıs 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D
Dyt. Dr. Cemile İDİZ

İyot Yetersizliği Hastalıkları

Ve Beslenme

23 Haziran 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D
Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Yenidoğan Taramaları

(Toplumsal boyut ve Laboratuvar Uygulamaları)

29 Eylül 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi İç Hastalıkları A.B.D
Dyt .Dr. Cemile İDİZ

Gebe Takibi ve Gebelikte

Beslenme

27 Ekim 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biyokimya A.B.D

Prof. Dr. Dildar KONUKOĞLU

Laboratuvarda İdrar Analizi24 Kasım 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü

Uzm.Dr. Işıl ONAT

 

İstanbul İlinde Halk Sağlığı Laboratuvarları _ İşleyiş29 Aralık 2016

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2017 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KONUŞMACILAR                                                                          EĞİTİM KONUSU                               Tarih Yer ve Saat

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Diş Hekimliği Fakültesi A.B.D.

Prof.Dr.Gülçin BERMEK

Toplum ağız diş sağlığının iyileştirilmesinde aile hekimliğinin /rolü katkısı19 Ocak 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof.Dr. Seniha Bilge HAPÇIOĞLU

Sağlık kuruluşlarında atık yönetimi02 Mart 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D

Yrd. Doç.Dr.Öznur ÖZDEN

Gıda ile direkt temas eden ambalajlardaki antioksidan ve antibakteriyal özelliklerin önemi23 Mart 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası ve Teknolojisi A.B.D

Yrd. Doç.Dr.Öznur ÖZDEN

Geri dönüşümün çevre ve ekonomi açısından önemi13 Nisan 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç.Dr. Hülya GÜL

Çevre-Kanser İlişkisi04 Mayıs 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç.Dr. Hülya GÜL

Kozmetiklerin halk ve çevre sağlığı açısından değerlendirilmesi25 Mayıs 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA

Periferik Damar Hastalıkları Tanı ve Tedavi Yaklaşımları15 Haziran 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof.Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Nörolojik hastalıkların toplum sağlığı açısından önemi21 Eylül 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof.Dr. Nilgün BOZBUĞA

Organ Bağışı ve Organ Nakli (Transplantasyon19 ekim 2017

12.00-13.00

THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2018 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KONUŞMACILAR                                    EĞİTİM KONUSU                          Tarih  ve Saat                               Yer

Silivri İlçe Sağlık Müdürlüğü

Ecz. Benan Kahyaoğlu KÜÇÜK

Sağlık ve Kozmetik8 Şubat 2018

12.00-13.00

Silivri Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu
Prof. Dr. Fatma Savran OĞUZ

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.B.D

Doç. Dr. Çiğdem Kekik ÇINAR

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji A.B.D

Gönüllü Kök Hücre Vericiliği22 Mart 2018

12.00-13.00

Silivri Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu
İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası  ve Teknolojisi A.B.D

Dr.Öğr.Üyesi  Öznur ÖZDEN

 

Çocuklarımızı Tehdit Eden Boyar Madde İçerikli Objeler12 Nisan 2018

12.00-13.00

Silivri Yaşar Kemal Nikah ve Sergi Salonu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

 

Zoonozlar03 Mayıs 2018THUAM Toplantı Salonu
İ.Ü. Orman Fakültesi Orman Ürünleri Kimyası  ve Teknolojisi A.B.D

Dr. Öğr.Üyesi  Öznur ÖZDEN

 

Sağlık İçin Risk Oluşturan Çevre Problemleri24 Mayıs 2018

12.00-13.00

THUAM Toplantı Salonu
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

Kozmetiklerin halk ve çevre açısından değerlendirilmesiEkim 2018
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA

Periferik Damar Hastalıkları Tanı ve Yaklaşımları29 Kasım 2018

12.00-13.00

 THUAM Toplantı Salonu
İ.Ü Diş Hekimliği Fakültesi A.B.D(toplum ağız diş sağlığı)

Prof.Dr. Hatice Ferda DOĞAN

Diş Hekimliğinde kullanılan fluor uygulamalarının halk sağlığı açısından önemi06 Aralık 2018

12.00-13.00

 THUAM Toplantı Salonu

İ.Ü. TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ 2019 YILI TOPLUM SAĞLIĞI ALANINDA YAPILAN ve PLANLANAN EĞİTİMLER:

KonuşmacılarEğitimin KonusuTarih ve Saat                Yer
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Uzm. Dr. Kezban Yavuz EMİK

 

Akılcı İlaç Kullanımı28.02. 2019THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Uzm. Dr. Çiğdem ASLANER

 

Meme Kanseri Taramaları11.04.2019THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

 Dr. Ayşe DEMİREL

 

Bağışıklama, Aşı Karşıtlığı, Çözüm Önerileri23.05.2019THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Prof. Dr. Ayşe Emel ÖNAL

Dr. Servet YÜCE

Testis Kanserleri ve Taramaları26.09.2019THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

Hasta Bina Sendromu24.10.2019THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi A.B.D

Prof. Dr. Nilgün BOZBUĞA

 

Tıbbi ve Biyomedikal Ürünlerde İnovasyon21.11.2019THUAM

Toplantı Salonu

İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D

Doç. Dr. Hülya GÜL

Küresel İklim Değişikliği19.12.2019THUAM

Toplantı Salonu12 Ağustos 2013 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 28733
YÖNETMELİK
İstanbul Üniversitesinden:
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, görevlerine ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Fakülte: İstanbul Üniversitesi Tıp ve Cerrahpaşa Tıp Fakültelerini,
c) Merkez (İSTANBUL-THM): İstanbul Üniversitesi Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezini,
ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörünü,
e) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,
f) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.


İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplum sağlığı alanında eğitim ve araştırma çalışmaları yapmak,
b) Fakülte öğrencilerine kırsal hekimlik staj eğitimi yaptırmak,
c) Üniversite ile özel sektör ve diğer kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliğine dayalı eğitim ve araştırma hizmeti sunmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Fakültelerin uygulama alanında tıp eğitiminin aile hekimliği döneminde öğrencilerine (intern) kırsal hekimlik staj eğitimi yaptırmak,
b) Kamu kurum ve kuruluşları ile yapılan işbirliği esaslarına göre Fakültelere tahsis edilmiş olan uygulama alanında toplumun sağlığına yönelik başta koruyucu sağlık hizmetleri olmak üzere her türlü sağlık hizmetlerinin verilmesinde Fakülteler adına yönetim birimi olarak aktif görev almak,
c) Sağlık konusunda bilinçlendirme amacıyla okullarda toplum sağlığı konusunda eğitim yapmak,
ç) Bölgedeki sağlık kuruluşlarından her ay gönderilen istatistiki verileri değerlendirmek ve yıl sonunda bölgenin sağlık düzeyi ile ilgili verileri hazırlamak ve yayınlamak,
d) Elde edilen veriler doğrultusunda bölgedeki sağlık problemlerinin neler olduğunu ortaya çıkartmak ve bunların çözümüne yardımcı olmak,
e) Bölgedeki sağlık kuruluşları arasında koordinasyonu sağlamak ve sağlık kuruluşlarının çalışmalarını yönlendirmek,
f) Başta Fakülteler olmak üzere yurdun diğer bölgelerinde de toplum sağlığı açısından önemli olan farklı dallardaki hastalıklara ait epidemiyolojik çalışmaları, ilgili bilim dalları ile işbirliği içerisinde planlamak ve saha uygulamalarını yürütmek,
g) Ülkenin toplum sağlığı konusundaki güncel problemleri bilimsel yöntemler ile değerlendirecek araştırmaları yaparak sonuçlarını yayınlamak,
ğ) Toplum sağlığını yakından ilgilendiren çevre kirliliği araştırmalarını yapmak ve bu konuda ilgili kurumlarla işbirliği yapmak,
h) Kişi ve toplumun sağlık düzeyini yükseltmek amacı ile sağlıkla ilgili eğitimler yaptırmak,
ı) Çevreye yönelik koruyucu hekimlik alanında halkı aydınlatmak ve mahalli idarelere danışmanlık yapmak,
i) Sempozyum ve panel gibi toplantılar ile bölge sorunlarını kamuoyuna duyurmak,
j) Ulusal ve uluslararası eğitim programları, seminerler, konferanslar ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu faaliyetleri diğer merkezler ile birlikte koordine etmek,
k) Üniversite öğrenci ve personeline, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda danışmanlık ve eğitim hizmeti vermek,
(2) Konferans, seminer ve kurs programları ile diğer etkinlikler ve eğitim programları sonunda katılım belgesi, başarı belgesi ve benzeri belgelerin verilme koşulları Merkez Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Senato tarafından belirlenir.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin faaliyet alanı ile ilgili çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görevi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Müdür Yardımcısı yeniden görevlendirilebilir. Müdürün görevi sona erdiğinde Müdür Yardımcısının da görevi sona erer. Müdür Yardımcısı, Müdür tarafından verilen görevleri yapar ve Müdürün bulunmadığı zamanlarda ona vekâlet eder.
(3) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Merkezin organlarını toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, toplantı gündemini hazırlamak,
c) Yönetim Kurulu kararlarını bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde uygulamak,
ç) Merkezin ilişkilerini diğer kurum ve kuruluşlarla yürütmek,
d) Merkezin idari işlerini yürütmek,
e) Çalışma programlarını yürütmektir.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ile Danışma Kurulu tarafından üç yıl süre için seçilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Altı üyenin ikisi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından, ikisi İstanbul Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalından ikisi ise Danışma Kurulu üyeleri arasından seçilir. Görevi sona eren üyeler yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde kalan süreyi tamamlamak üzere yenileri seçilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında ve çağrısı üzerine en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır. Oylar kabul veya ret şeklinde verilir, çekimser oy kullanılmaz. Oyların eşitliği durumunda Müdürün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. İzinsiz ve mazeretsiz olarak bir yılda ardışık olarak iki, toplam olarak üç toplantıya katılmayan üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer.
(3) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin amaçları doğrultusunda gerekli faaliyetleri gerçekleştirmek,
b) Merkezin etkili ve verimli bir şekilde çalışması için gerekli kararları almak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu, Merkezin çalışmalarına katkıda bulunan istişari nitelikte bir organdır.
(2) Danışma Kurulu; Üniversite içinden ve dışından konuyla ilgili araştırma ve çalışmaları ile tanınan kişiler arasından Rektör tarafından seçilen en çok otuz üyeden oluşur:
a) Cerrahpaşa ve İstanbul Tıp Fakültelerinin konu ile ilgili öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından seçilecek üçer öğretim üyesi,
b) İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Orman Fakültesi ve İşletme Fakültesinden görevlendirilen birer temsilci,
c) İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği bölümünden bir temsilci,
ç) İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Kardiyoloji Enstitülerince görevlendirilecek birer temsilci,
d) Kamu kurum ve kuruluşlarından istekleri halinde belirlenecek üç temsilci,
e) Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Üniversite içinden ve dışından Merkezin amaç ve çalışmalarına ilgi gösteren veya uzmanlığından yararlanılması mümkün olan kişiler arasından Rektör tarafından seçilecek temsilciler.
(3) Danışma Kurulu, her yıl en az bir kez Müdür tarafından belirlenen bir tarihte Müdürün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk koşulu aranmaz.


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Personel ihtiyacı
MADDE 11 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Müdürdür.
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.