Tarihçe

TOPLUM HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TARİHÇESİ

           1967 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nin bazı öğretim üyeleri toplum içi araştırmalar ile sağlık sorunlarını açığa çıkarmak, öğrenci ve personel eğitimi yapmak ve belli bölgeye sağlık hizmeti götürmek, öğrencilere bu hizmetlerin verilişini öğretmek üzere bir ‘‘Toplum Sağlığı Enstitüsü’’ kurmayı tasarlamışlardır. Bu amaçla 9 Kasım 1972  tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’ne  bağlı ve üniversiteler kanununun 2. Maddesi gereğince tüzel kişiliği olan Toplum Sağlığı Enstitüsü kurulmuştur..

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi yönetim kurulunun 1 Nisan 1972 de yapmış olduğu toplantıda, Prof Dr.Suat Vural Enstitü Müdürü olarak seçilmiştir. Yönetim kurulu, Silivri’de eğitim ve uygulama alanı kurulmasını benimsemiş, Silivri Belediye Meclisi 13.02.1970 tarih ve 5 sayılı kararında sağlık merkezleri, eğitim kuruluşları ve lojmanlar yapılması için 35.000 m2 alanı, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ’ne tahsis etmiştir.

İstanbul İli Silivri-Çatalca İlçeleri bölgesinde sağlık hizmetlerinin 01.03.1974 tarihinden geçerli olmak üzere sosyalleştirilmesine başlanması ve bu bölgede Eğitim ve Araştırma Bölgesi açılması Bakanlar Kurulunca 25.03.1974 tarihinde kabul edilmiş ve 05 .04.1974 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile Cerrahpaşa Tıp Fakültesi arasında yapılan 14.11.1974 tarihli işbirliği protokolü ile bölgede sağlık hizmetlerinin müştereken yürütülmesine başlanmıştır. Protokol, İstanbul ilinin Silivri-Çatalca-Büyükçekmece ilçeleri ile bu ilçelerin tüm köylerini kapsamakta iken yinelenen protokollerde Çatalca- Büyükçekmece bölge dışı bırakılarak yalnızca Silivri bölgesi Üniversitemizin Eğitim- Araştırma bölgesi olarak bırakılmıştır.

20.10.1976 tarihinde toplanan  Fakülte Profesörler Kurulu’nda Enstitü Müdürlüğüne Doç.Dr.Orhan Demirhindi getirilmiştir.

Enstitü binasının açılışı, 05.05.1980 tarihinde Dekan Prof.Dr.Bülent Berkarda tarafından yapılmıştır.

1981 yılında çıkarılan 2547 sayılı Yasa ve buna dayalı 2809 sayılı Teşkilatlanma Yönetmeliği gereğince Toplum Sağlığı Enstitüleri kaldırılmış yerine Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezleri kurulmuştur. İ.Ü.Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlük görevine de  Prof Dr.Bülent Berkarda ve Müdür Yardımcılığına da Doç.Dr.Turhan Akıncı atanmıştır. Daha sonra Merkez Müdürlük görevini sırasıyla Prof.Dr.Turhan Akıncı, Prof Dr.Hüsrev Hatemi yürütmüşlerdir.2001-2014 yılları arasında Toplum Hekimliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlük görevini Prof. Dr Bedia Ayhan  Özyıldırım yürütmüş olup, 12.09.2014 tarihinden itibaren Müdürlük görevine İ.Ü.Tıp Fakültesi Halk Sağlığı A.B.D.Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ayşe Emel Önal atanmıştır.

 

Yüksek Öğretim Kurulu’nun 1982 yılında yayımlanan ‘‘ Tıp Fakültelerinde Eğitim ve Öğretim Planı ile İlgili İlkeler’’ adlı bildirgesi Tıp öğretiminin 6. yılını ‘‘Aile Hekimliği Dönemi’’ olarak belirtmekte ve toplam 12 ay olan bu dönemin 2 aylık süresini ‘‘Kırsal Hekimlik’’ stajına tahsis etmiş bulunmaktadır. Kırsal Hekimlik stajı 1 Temmuz 1983 tarihinde başlamak üzere uygulamaya konulmuştur.

 

Zaman Tüneli

Kategoriler

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved